Cenníky

V obchodnom procese často potrebujeme pri produktoch evidovať okrem predajnej ceny aj ďalšie ceny, ktoré majú pridelené rôzne typy zákazníkov. Najčastejšie sú to veľkoobchodné, rabatové, regionálne prípadne individuálne ceny. Gram CRM túto funkcionalitu obsahuje a je združená v module Cenníky. Evidovať a nastavovať ceny je možné až na úroveň jednotlivých produktov.

Cenníky podporujú tieto obchodné moduly:

 • Obchodné prípady
 • Ponuky
 • Faktúry (vrátane zálohových)
 • Objednávky
 • Zmluvy

Každý obchodný modul (Obchodný prípad, Ponuka… ) môže mať svoju vlastnú cenotvorbu podľa zvoleného cenníka. V praxi sa najčastejšie používa priradený cenník podľa Klienta, kde klient má prednastavený svoj cenník.

Výpočet ceny prebieha podľa pravidiel definovaných v jednotlivom cenníku. Pričom môžeme určiť buď výšku zľavy v %, výšku rabatu v % pre všetky produkty alebo tieto hodnoty pre jednotlivé produktové skupiny, prípadne pre konkrétne produkty v cenníku. Je na organizácii, ktorú možnosť, v ktorom cenníku využije. Zároveň v každej úrovni je možné definovať rôznu metódu výpočtu ceny. Napríklad „veľkobochodný cenník“ môže mať prednastavenú zľavu 20%, ale rôzne produktové skupiny v rámci tohoto cenníka sa môžu vypočítavať formou rabatu k nákladovej cene.

Vytvorenie Cenníka

Nový Cenník je možné pridať pomocou navigácie Obchod – Cenníky, kliknutím na tlačítko „Plus“ alebo z pohľadu Cenníkov, kliknutím na tlačítko „+ Cenník“.

Pridanie cenníka v CRM systéme Gram
Pridanie nového cenníka
Rôzne cenníky v CRM systéme
Príklad vytvorenia rôznych cenníkov

Cenníky a príklad cenotvorby

Pri produkte okrem základných údajov ako názov, kód a podobne evidujeme tri dôležité údaje:

 • Cena bez DPH – je cena predajná cena.
 • Náklady za jednotku – je v nákupná cena rozšírená o prípadné ďalšie náklady ako sú doprava, skladovanie a podobne.
 • Produktová skupina – určuje do akej produktovej skupiny produkt patrí. Štandardne sú napríklad Služby, Tovar, ale je možné definovať ľubovoľné ďalšie skupiny podľa potreby.
Základné hodnoty definované pri produkte.
Tri základné údaje pri produkte

Ak takýto produkt pridáme do Obchodného prípadu, ktorý nemá zvolený žiadny cenník, vloží sa nám produkt s predajnou cenou definovanou pri samotnom produkte. Výberom cenníka však ovplyvníme výpočet cien a zliav pri pridávaní produktu.

Pozrime sa na príklad výpočtu ceny cenníka s názvom „Partner VIP“, ktorý má definovanú zľavu 10%. A pre produktovú skupinu „Tovar“ má definovanú maržu 15% a pre produktovú skupinu „Služby“ má definovanú zľavu 25%. Zároveň má presne stanovenú cenu 400,- € pre produkt „Inštalácia základná“.

Príklad cenníka v CRM systéme
Vzorový príklad cenníka

Ako budú vyzerať produkty v obchodnom prípade a zvolení cenníka „Partner VIP“:

 • Produkt, ktorý nie je v produktových skupinách „Služby“ a ani „Tovar“ bude mať zľavu 10% (podľa výšky zľavy v cenníku).
 • Produkt, ktorý je v produkovej skupine „Tovar“ bude mať cenu vypočítanú na základe 15 % marže k nákladovej cene.
 • Produkt, ktorý je v produktovej skupine „Služby“ bude mať zľavu 25%.
 • Ak pridáme konkrétny produkt „Inštalácia základná“, tak bude cena produktu presne 400,- €, tak ako je definované v cenníku.

Kam ďalej?