Podmienky poskytovania Gram CRM

1. Úvod

 1. Tieto podmienky poskytovania Gram CRM (ďalej len „Podmienky“) upravujú používanie softvérovej aplikácie Gram CRM na základe zmluvy uzatvorenej medzi Arterio, s.r.o., M.R. Štefánika 17, 934 01 Levice, IČO: 50182099, DIČ: 2120201490, IČ DPH: SK2120201490, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 40227/N (ďalej len „Poskytovateľ“) a Vami, fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „Objednávateľ“).
 2. Tieto Podmienky upravujú práva a záväzky strán vzniknuté na základe:
  1. zmluvy o poskytovaní Gram CRM uzatvorenej vyplnením a odoslaním registračného formulára na stránkach Poskytovateľa;
  2. zmluvy o poskytovaní Gram CRM uzatvorenej písomnou formou.
 3. Pokiaľ uzatvárate zmluvu v mene Objednávateľa – právnickej osoby, prehlasujete, že ste plne oprávnený k platnému uzatvoreniu zmluvy.
 4. Používaním Gram CRM potvrdzujete, že ste si prečítali tieto podmienky, rozumiete ich obsahu a súhlasíte s tým, že ste viazaní ich ustanoveniami.

2. Vymedzenie pojmov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:
  1. Gram CRM – je softvérová aplikácia pre riadenie vzťahov so zákazníkmi
  2. Poskytovateľ – je strana Zmluvy, ktorá sa zaväzuje umožniť za odplatu Objednávateľovi používanie softvéru a to za podmienok dojednaných v Zmluve a týchto Podmienkach. Poskytovateľ je správca osobných údajov Objednávateľa a Používateľa; spracovateľ osobných údajov (potenciálnych) zákazníkov Objednávateľa na základe uzatvorenej Zmluvy vrátane týchto Podmienok.
  3. Objednávateľ – je osoba, ktorej bolo na základe Zmluvy umožnené používať Gram CRM, ku ktorému Poskytovateľ vykonáva autorské práva.
  4. Zmluva – rozumie sa ňou zmluva uzatvorená s Poskytovateľom:
   1. vyplnením a odoslaním registračného formulára na stránkach Poskytovateľa;
   2. uzatvorená písomnou formou, na základe ktorej je Objednávateľovi umožnené používať Gram CRM
  5. Podmienky – upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa pri poskytovaní Gram CRM na základe uzatvorenej Zmluvy. Pokiaľ pri uzatvorení Zmluvy v písomnej podobe nie je v Zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednanie, alebo pokiaľ platnosť niektorých ustanovení týchto Podmienok nie je písomnou Zmluvou vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy Poskytovateľa a Objednávateľa tieto Podmienky
  6. Account – označenie pre účet Objednávateľa v Gram CRM. Účet je založený vyplnením a odoslaním registračného formulára na internetových stránkach Poskytovateľa
  7. Používateľský účet – účet vytvorený Objednávateľom pre používanie Gram CRM s vlastnými prístupovými údajmi k Account-u
  8. Administratívny účet – účet vytvorený Objednávateľom za účelom spravovania Account-u a používateľských účtov.
  9. Používateľ – fyzická osoba vystupujúca na strane Objednávateľa, ktorá prostredníctvom používateľského účtu realizuje prihlásenie do Gram CRM. Je subjektom osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
  10. Skúšobná doba – obdobie používania Gram CRM Objednávateľom, pričom v tejto dobe je Objednávateľ oprávnený používať Gram CRM za účelom zoznámenia sa s jeho funkciami v plnom rozsahu bezplatne. Skúšobná doba začína plynúť založením Account-u.
  11. Poplatok – mesačná odplata za používanie Gram CRM.
  12. Zúčtovacie obdobie – jeden (1) kalendárny mesiac, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, ktoré začína dňom aktivácie režimu plateného používania Gram CRM

3. Skúšobná doba používania Gram CRM

 1. Na základe uzatvorenej Zmluvy poskytuje Poskytovateľ Objednávateľovi právo po dobu štrnásť (14) dní od založenia Account-u používať Gram CRM v plnom rozsahu bezplatne, za účelom zoznámenia sa s jeho funkciami. Poskytovateľ prehlasuje, že používanie Gram CRM Objednávateľom v Skúšobnej dobe nie je z jeho strany spojené so žiadnymi poplatkami.
 2. Ak sa rozhodne Objednávateľ po uplynutí Skúšobnej doby pokračovať v používaní Gram CRM prevodom Account-u do režimu plateného používania, dáta Objednávateľa vložené do Gram CRM zostanú zachované. V prípade, že Objednávateľ ani po uplynutí Skúšobnej doby sa nerozhodne pokračovať v používaní Gram CRM, budú po uplynutí šesťdesiat (60) dní od skončenia Skúšobnej doby akékoľvek dáta Objednávateľa vložené do Gram CRM nenávratne zmazané.
 3. Rozsah používania Gram CRM v skúšobnej dobe je obmedzený na štrnásť (14) dní a pre jedného používateľa. Tento používateľ je aj zároveň Administratívnym účtom.
 4. Na používanie Gram CRM Objednávateľom v Skúšobnej dobe sa vzťahujú všetky povinnosti a obmedzenia dojednané ďalej v týchto Podmienkach s výnimkou tých povinností a obmedzení, ktoré sa podľa svojej povahy vzťahujú iba k platenému používaniu Gram CRM.
 5. Skúšobná doba skončí uplynutím doby, na ktorú je obmedzená, alebo prevodom Account-u do režimu plateného používania Gram CRM.
 6. Kedykoľvek behom skúšobnej doby, najneskôr však do štrnásť (14) dní od uplynutia Skúšobnej doby, môže Objednávateľ žiadať o aktiváciu plateného používania Gram CRM. Touto aktiváciou Objednávateľ prejaví súhlas s ďalším používaním Gram CRM za dohodnutú odplatu.

4. Platené používanie Gram CRM

 1. Na základe uzatvorenej Zmluvy, aktiváciou režimu plateného používania poskytuje Poskytovateľ Objednávateľovi právo používania Gram CRM v tomto rozsahu:
  1. časový rozsah: dojednané obdobie oproti pravidelným opakujúcim sa platbám,
  2. množstevný rozsah: podľa množstva vytvorených Používateľských účtov.
 2. Používanie Gram CRM v režime plateného používania je spojené s povinnosťou Objednávateľa platiť Poskytovateľovi Poplatok. Objednávateľ je uzrozumený s tým, že povinnosť platiť Poplatok nie je viazaná na faktické využívanie Gram CRM zo strany Objednávateľa v príslušnom období ani na rozsah tohto využívania.
 3. Výška poplatku je určená:
  1. cenníkom Poskytovateľa uverejneného na webových stránkach Poskytovateľa v prípade poskytovania Gram CRM na základe zmluvy uzatvorenej vyplnením a odoslaním registračného formulára na stránkach Poskytovateľa;
  2. zmluvou v prípade poskytovania Gram CRM na základe písomne uzatvorenej zmluvy.
 4. Výška Poplatku sa určí ako násobok počtu vytvorených Používateľských účtov Objednávateľa a cenou za jeden Používateľský účet pre dané Zúčtovacie obdobie.
 5. Zaplatením Poplatku vzniká Objednávateľovi právo používať Gram CRM po dané zúčtovacie obdobie. Prvé Zúčtovacie obdobie začína dňom aktivácie režimu plateného používania.
 6. Poplatok je splatný na základe faktúry s prislúchajúcimi náležitosťami účtovných a daňových dokladov vyžadovaných platnými právnymi predpismi, najmä zákonom o DPH. Faktúry bude Poskytovateľ zasielať Objednávateľovi elektronickou cestou na emailovú adresu Objednávateľa. Splatnosť faktúry je štrnásť (14) dní odo dňa jej vystavenia.
 7. V prípade, že omeškanie Objednávateľa so zaplatením Poplatku presiahne sedem (7) dní, Poskytovateľ zasiela Objednávateľovi 1. upomienku elektronickou cestou na emailovú adresu Objednávateľa.
 8. V prípade, že omeškanie Objednávateľa so zaplatením Poplatku presiahne štrnásť (14) dní, Poskytovateľ zasiela Objednávateľovi 2. upomienku elektronickou cestou na emailovú adresu Objednávateľa, ktorá už obsahuje vyrozumenie o zablokovaní prístupu ku Gram CRM.
 9. V prípade, že omeškanie Objednávateľa so zaplatením Poplatku presiahne šestnásť (16) dní, Poskytovateľ má právo zablokovať Používateľské a Administrátorské účty Objednávateľa.
 10. Ak presiahne omeškanie Objednávateľa so zaplatením Poplatku šesťdesiat (60) dní, bude Account Objednávateľa v Gram CRM zrušený. Takto zrušený Account už nebude možné technicky obnoviť, nakoľko všetky dáta budú vymazané. Pred uplynutím tejto doby môže Objednávateľ žiadať o export dát z Gram CRM.

5. Práva a povinnosti strán

 1. Objednávateľ nie je oprávnený využívať opakovane Skúšobnú dobu Gram CRM v rozpore s dobrými mravmi za účelom vyhnutiu sa zaplateniu Poplatku.
 2. Objednávateľovi nevznikajú uzatvorením Zmluvy žiadne práva k ochranným známkam Poskytovateľa alebo tretích strán.
 3. Objednávateľ je oprávnený používať Gram CRM iba osobne, resp. prostredníctvom poverených osôb. Svoje prístupové údaje k Používateľským účtom je Objednávateľ povinný uchovávať v tajnosti a chrániť ich pred zneužitím zo strany tretích osôb. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá Objednávateľ za všetky škody, ktoré budú Objednávateľovi alebo ďalším osobám zneužitím jeho prístupových údajov spôsobené.
 4. Poskytovateľ nijak nezaručuje, že funkcie, ktoré obsahuje Gram CRM, budú vyhovovať požiadavkám Objednávateľa. Objednávateľ preberá úplnú zodpovednosť a riziko za výber Gram CRM pre dosiahnutie ním zamýšľaných výsledkov, za jeho používanie a výsledky, ktoré s Gram CRM dosiahne.
 5. Poskytovateľ prehlasuje, že vykonáva každodenné zálohy dát uložených Objednávateľom pri používaní Gram CRM. Jednotlivé zálohy sú Poskytovateľom uchovávané minimálne po dobu sedem (7) dní od ich vytvorenia. Informácie o postupe stiahnutia zálohy dát zašle Poskytovateľ Objednávateľovi na základe žiadosti o poskytnutie zálohy dát na jeho emailovú adresu. Žiadosť o poskytnutie informácie o postupe stiahnutia zálohy dát Objednávateľ môže žiadať telefonicky alebo emailom.

6. Ochrana údajov a informácii

 1. Osobné údaje Objednávateľa a ďalšie súvisiace údaje a informácie (ďalej len „údaje“) Poskytovateľ zhromažďuje a spracováva na účely:
  1. používanie Gram CRM Objednávateľom a Používateľom,
  2. poskytovanie služieb podpory Gram CRM Objednávateľovi a Používateľovi,
  3. plnenie záväzkov vyplývajúcich mu voči Objednávateľovi a Používateľovi z uzatvorenej Zmluvy alebo v súvislosti s plnením povinností uložených mu právnymi predpismi,
  4. prípadnej budúcej potreby Objednávateľa obnoviť Account zo zálohy aj po skončení zmluvného vzťahu,
  5. zasielanie obchodných ponúk v súvislosti s ponukou ďalších služieb súvisiacich s Gram CRM, ak k tomu Objednávateľ vyslovil súhlas alebo je možné uplatniť iný právny titul, v rozsahu a za podmienok stanovených Ochrana osobných údajov (ďalej „GDPR“) na základe zákonných právnych titulov predovšetkým podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „Nariadenie GDPR“). Tieto údaje Poskytovateľ v súlade so GDPR využíva predovšetkým k zlepšeniu Gram CRM alebo k poskytnutiu služieb úprav na mieru Gram CRM podľa požiadaviek Objednávateľa a podľa príslušného právneho titulu, a nebude ich zverejňovať spôsobom, ktorý by mohol viesť k identifikácii Objednávateľa tretími osobami.
 2. Objednávateľovi môžu byť v súlade s GDPR na základe niektorého z príslušných právnych titulov zasielané obchodné ponuky zo strany Poskytovateľa na emailové adresy uvedené pri vytváraní alebo zmene Používateľských účtov. Pokiaľ je toto zasielanie obchodných ponúk založené na súhlase, môže Objednávateľ tento súhlas vziať kedykoľvek späť prostredníctvom odkazu, ktorý je v každej obchodnej ponuke obsiahnutý.
 3. Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ich poskytuje dobrovoľne. V prípade potreby opravy údajov môže Používateľ využiť právo na opravu údajov bližšie špecifikovaného v GDPR.
 4. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky údaje zhromaždené o Objednávateľovi v súvislosti s uzatvorením Zmluvy nebudú využívané k iným účelom, než k akým boli zhromaždené. Poskytovateľ je oprávnený tieto údaje spracovávať a ďalej ich využívať predovšetkým za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich mu z uzatvorenej Zmluvy alebo v súvislosti s plnením povinností uložených mu právnymi predpismi a ďalej tiež v súvislosti s ponukou ďalších služieb Objednávateľovi súvisiacich so Gram CRM, jeho zlepšovaním či k jeho úprave na mieru. Poskytovateľ prijal podľa GDPR vhodné a primerané technické a organizačné opatrenia predovšetkým k zaisteniu bezpečnosti spracovania údajov, ktoré uskutočňuje ako spracovateľ pre jednotlivých správcov osobných údajov, teda predovšetkým Objednávateľa. Poskytovateľ neručí za používanie Gram CRM v rozpore s GDPR, Podmienkami či Zmluvou, alebo za neoprávnené spracovanie údajov zo strany Objednávateľa, resp. Používateľa.
 5. Akékoľvek údaje a informácie, ktoré Poskytovateľ získa od Objednávateľa v súvislosti s poskytovaním Gram CRM, sú považované za dôverné a Poskytovateľ sa zaväzuje ich chrániť pred zneužitím a nezdieľať ich za obchodným alebo iným účelom tretím osobám. Tým nie je dotknutá zákonná povinnosť Poskytovateľa vydať požadované informácie štátnym orgánom v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 6. Údaje o Objednávateľovi získané v súvislosti s poskytovaním Gram CRM je Poskytovateľ oprávnený použiť v súlade s GDPR, pričom je však povinný rešpektovať práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a môže tak učiniť iba takým spôsobom, ktorého dôsledkom nevznikne Objednávateľovi ujma, a ktorým súčasne nebude porušená povinnosť Poskytovateľa chrániť dôvernosť informácii týkajúcich sa Objednávateľa.
 7. V prípade, že by sa Objednávateľ, Používateľ domnievali, že Poskytovateľ uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Používateľa alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže na základe svojich práv garantovaných v GDPR a v súlade so Zásadami:
  1. požiadať Poskytovateľa o prístup, obmedzenie spracovania či podanie vysvetlenia;
  2. požadovať, aby Poskytovateľ opravil nepresné údaje, odstránil ich či inak napravil takto vzniknutý stav podľa GDPR.
 8. Ak požiada Objednávateľ alebo Používateľ o prístup ku spracovaniu svojich osobných údajov, je mu Poskytovateľ povinný príslušné informácie vydať. V prípade, že je spracovanie založené na súhlase, je Objednávateľ či Používateľ oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov taktiež odvolať. V takomto prípade však Poskytovateľ nemôže zaručiť plnú funkčnosť či využiteľnosť aplikácie.

7. Sprostredkovateľská zmluva

 1. Tieto podmienky obsahujú rovnako náležitosti sprostredkovateľskej zmluvy podľa čl. 28 a nasl. Nariadenie GDPR, a to v nasledujúcom znení.
 2. Poskytovateľ v rámci Zmluvy podľa týchto Podmienok môže spracovávať pre Objednávateľa ako spracovateľ v zmysle čl. 4 bod 2 a čl. 28 Nariadenie GDPR, osobné údaje v rozsahu uvedenom v týchto Podmienkach v rámci uvádzaných účelov, operácii a rovnako prostriedkov spracovania.
 3. Spracovanie osobných údajov bude zo strany Poskytovateľa prebiehať po dobu účinnosti Zmluvy uzatvorenej podľa týchto Podmienok. Povinnosti Poskytovateľa týkajúce sa ochrany osobných údajov sa Poskytovateľ zaväzuje plniť po celú dobu účinnosti Zmluvy.
 4. Poskytovateľ spracováva osobné údaje výlučne na základe pokynov Objednávateľa učinených v súlade so zásadami komunikácie podľa Zmluvy, vrátane poskytnutia osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ mu toto spracovanie už neukladá právo EÚ alebo členského štátu, ktoré sa na Objednávateľa vzťahujú; v takomto prípade Poskytovateľ Objednávateľa informuje o takejto právnej požiadavke pred spracovaním, ibaže by tieto právne predpisy toto informovanie zakazovali z dôležitých dôvodov verejného záujmu.
 5. Poskytovateľ dodržuje mlčanlivosť o spracovávaných osobných údajoch a zaisťuje, aby osoby oprávnené pracovať s osobnými údajmi Objednávateľa u Poskytovateľa zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na nich vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti.
 6. Poskytovateľ príjme všetky nevyhnutné opatrenia požadované podľa čl. 32 Nariadenie GDPR a nebude využívať spracovávané osobné údaje pre vlastnú potrebu a za iným účelom, ako pre plnenie Zmluvy či účely špecifikované v Zásadách.
 7. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržovať podmienky pre zapojenie ďalšieho spracovateľa uvedené v ods. 2 a 4 čl. 32 Nariadenie GDPR. Poskytovateľ zároveň zohľadňuje povahu spracovania a je Objednávateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pre splnenie povinností Objednávateľa ako správcu osobných údajov pri vybavovaní žiadostí o výkon práv subjektov údajov podľa Nariadenie GDPR.
 8. Poskytovateľ je povinný poskytovať súčinnosť Objednávateľovi pri zaisťovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 Nariadenie GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovania a informácii, ktoré má spracovateľ k dispozícii, a ďalej i pri komunikácii a preukazovaní splnenia povinností Objednávateľa na úseku ochrany osobných údajov pred dozorným úradom.
 9. Poskytovateľ je povinný na žiadosť Objednávateľa vymazať všetky osobné údaje a ich kópie, alebo ich vrátiť Objednávateľovi po ukončení Zmluvy, ibaže by právne predpisy stanovili povinnosť k uloženiu takýchto osobných údajov.
 10. Poskytovateľ poskytne na žiadosť Objednávateľa všetky informácie potrebné k doloženiu toho, že boli splnené povinnosti stanovené v tejto Zmluve, a umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonané Objednávateľom alebo iným audítorom, ktorého Objednávateľ poverí, a k týmto auditom prispeje.
 11. Poskytovateľ je povinný viesť záznamy o spracovaní osobných údajov podľa Zmluvy min. v rozsahu stanovenom v ods. 2 čl. 30 Nariadenie GDPR.
 12. Akékoľvek podozrenie ohľadne porušenia zabezpečenia osobných údajov alebo ohľadne iného neoprávneného prístupu k osobným údajom je povinný Poskytovateľ najneskôr do 24 hod. od zistenia hlásiť emailom Objednávateľa.

8. Dostupnosť služby

 1. Objednávateľ je uzrozumený s tým, že Poskytovateľ z dôvodu zlepšovania služieb realizuje pravidelnú údržbu Gram CRM, behom ktorej môže byť prístup k Gram CRM dočasne obmedzený alebo vylúčený. Pravidelná údržba systému je Poskytovateľom realizovaná mimo počas dní pracovného pokoja a sviatkov.
 2. Poskytovateľ nie je zodpovedný za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli Poskytovateľa a bráni mu v splnení povinnosti, ibaže sa nedá rozumne predpokladať, že by Poskytovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v dobe vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Prekážky, ktoré je možné podľa predošlej vety považovať za okolnosti vylučujúce zodpovednosť, sú najmä:
  1. stávky, pokiaľ táto udalosť nastane v dôsledku organizovania tretími stranami;
  2. teroristický útok;
  3. vojny, občianske a vojenské nepokoje, blokády, povstania, výtržnosti, epidémie, karanténne obmedzenia;
  4. úder blesku, zemetrasenie, požiar, búrka, záplavy, zosuvy pôdy;
  5. udalosti, na základe ktorých bude vyhlásený stav núdze v zmysle príslušných ustanovení energetického zákona.
 3. Objednávateľ berie na vedomie, že do Gram CRM môžu byť začlenené doplnkové služby poskytované tretími subjektmi, ako napríklad geolokácia evidovaných adries, mapové podklady, doplňovanie menových kurzov a dát z obchodných registrov). Poskytovateľ nijak neručí za správnosť, pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť informácii, ktoré Objednávateľ pri používaní týchto doplnkových služieb obdrží, a nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené Objednávateľovi výpadkami ich prevádzky.

9. Trvanie zmluvného vzťahu a jeho ukončenie

 1. Zmluva zaniká:
  1. uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
  2. výpoveďou zo strany Poskytovateľa,
  3. zrušením Account-u zo strany Objednávateľa,
  4. zrušením Account-u Objednávateľa v Gram CRM v prípade omeškania s platením Poplatku podľa čl. 4.
 2. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoj Account. Zrušením Account-u zaniká Zmluva s účinkami ku dňu, kedy bolo zrušenie uskutočnené.
 3. Ak sa ocitne Objednávateľ v omeškaní so zaplatením Poplatku dlhším ako šesťdesiat (60) dní, zaniká tým Zmluva s účinkami ku dňu, kedy omeškanie dlhšie ako šesťdesiat (60) dní nastalo a Account Objednávateľa v Gram CRM bude zrušený.
 4. Poskytovateľ je rovnako oprávnený Zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je šesť (6) mesiacov a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Objednávateľovi. Výpoveď musí byť zaslaná poštou na adresu sídla spoločnosti, alebo miesta podnikania Objednávateľa zadanú pri registrácii Používateľského účtu, príp. na inú adresu zadanú Objednávateľom. Ak sa nepodarí s týmto spôsobom výpoveď Objednávateľovi doručiť, má sa za to, že bola Objednávateľovi doručená tretím dňom od jej odoslania.
 5. Poskytovateľ je rovnako oprávnený od Zmluvy odstúpiť svojim jednostranným prehlásením, ak Objednávateľ poruší závažným spôsobom niektorú z povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy, najmä ak použije Gram CRM spôsobom, ktorý je v rozpore s touto Zmluvou alebo s povinnosťami vyplývajúcimi Objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Odstúpením Zmluva zaniká s účinkami ku dňu doručenia odstúpenia Objednávateľovi. Pre doručovanie odstúpenia od Zmluvy Objednávateľovi platí obdobne ustanovenie o doručovaní výpovedi.

10. Zmeny podmienok poskytovania Gram CRM

 1. Poskytovateľ je oprávnený Podmienky priebežne novelizovať. Znenie novelizovaných Podmienok Poskytovateľ zverejní na svojich webových stránkach. Poskytovateľ upovedomí Objednávateľa a všetkých Používateľov o novelizácii Podmienok a o spôsobe ich zverejnenia prostredníctvom oznámenia pätnásť (15) dní pred dátumom účinnosti takejto novelizácie. Objednávateľ aj Používatelia sú povinní sa s novelizovanými Podmienkami zoznámiť. Po uplynutí tejto lehoty sú Objednávateľ a Používatelia prostredníctvom Gram CRM vyzvaní k prejaveniu súhlasu s novelizovanými Podmienkami. Prejavením súhlasu prostredníctvom administratívneho účtu má účinky pre celý Account a všetky vytvorené Používateľské účty. Prejavením nesúhlasu Objednávateľa s novelizovanými Podmienkami táto Zmluva zaniká s účinkami ku dňu začiatku účinnosti novelizovaných Podmienok.
 2. Poskytovateľ je ďalej oprávnený jednostranne meniť výšku Poplatku, s výnimkou Zmlúv uzatvorených na dobú určitú. O zmene výšky Poplatku upovedomí Poskytovateľ Objednávateľa rovnakým spôsobom ako pri zmene Podmienok, a to najmenej tridsať (30) dní pred dátumom účinnosti takejto zmeny. Nová výška Poplatku je pre Objednávateľa záväzná počiatkom prvého Zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

11. Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy zo Zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom a v jeho rámci zákonom 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že sporné ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku a Dohôd OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužijú. Objednávateľ výslovne súhlasí, že k riešeniu akýchkoľvek sporov alebo nárokov zo Zmluvy voči Poskytovateľovi alebo sporov a nárokov súvisiacich s používaním Gram CRM je miestne príslušný Okresný súd Levice, resp. Krajský súd v Nitre v prípadoch, kedy je stanovená príslušnosť tohto súdu.
 2. Podmienky nezakladajú na strane Poskytovateľa okrem záväzkov konkrétne uvedených v týchto Podmienkach žiadne iné záväzky.
 3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je neplatné a nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok. Tie zostanú platné a vykonateľné podľa Podmienok v nich stanovených. Zmeny týchto Podmienok sú možné iba v písomnej forme, pričom za Poskytovateľa a Objednávateľa musí takúto zmenu podpísať štatutárny zástupca. Znenie Zmluvy a týchto Podmienok predstavujú medzi Objednávateľom a Poskytovateľom jedinú a úplnú dohodu vzťahujúcu sa k Gram CRM, a plne nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce vyhlásenia, rokovania, záväzky, správy alebo reklamné informácie týkajúce sa Gram CRM.
 4. Tieto podmienky sú platné od 01.05.2020.